LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO 4

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 436/TTg-CN
V/v thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo qui định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Công an.

Xét đề nghị của Bộ giao thông vận tải (công văn số 2627/BGTVT-MT ngày 14 tháng 3 năm 2017), kiến nghị của các doanh nghiệp nhập nhẩu, sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam, căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2017 về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe gắn máy theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu điêzen được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 126/TB-VPCP ngày 10 tháng 3 năm 2017. Ô tô đã được Bộ Giao thông vận tải chứng nhận thỏa mãn qui định về khí thải thì được thực hiện các thủ tục có liên quan.

Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô phải có kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô nêu trên, bảo đảm việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31 tháng 12 năm 2017, sau thời điểm này nếu không hoàn thành phải tái xuất hoặc xuất khẩu; đồng thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải kế hoạch trên. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện lộ trình trên. Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Công thương giải quyết các thủ tục về hải quan, đăng kiểm, đăng ký và các thủ tục liên quan theo quy định.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, giám sát thực hiện của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô bảo đảm từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 tất cả các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo đúng quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vướng mắc, phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý bảo đảm thực hiện lộ trình nêu trên.

3. Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có kế hoạch cung ứng, phân phối xăng dầu mức 4, 5 trên thị trường đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới ô tô theo quy định của Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg trong Quý IV/2017 hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng và thương mại cần thiết để bảo đảm cung ứng dầu điêzen mức 4 ra thị trường muộn nhất là ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TP, KH&CN, TNMT, TTTT;
- Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, TKBT, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3), VNQ

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng