Sơ đồ tổ chức

 


Chức năng & nhiệm vụ của các phòng ban
- Giám đốc: Có nhiệm vụ tổ chức, điều hành các hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Công ty, báo cáo Chủ tịch HĐTV.
- Phòng kế toán: Có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn vào các hoạt động kinh doanh, kiểm soát dòng tiền và các quan hệ tín dụng, kế toán sổ sách về hoạt động kinh doanh của Công ty. 
- Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ lập kế hoạch bán hàng, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì khách hàng cũ. Đảm bảo doanh số đã đề ra. 
- Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về kỹ thuật, kiểm soát và giải quyết các vấn đề về sản phẩm và thắc mắc của khách hàng. Kết hợp các phòng ban khác để công việc được thông suốt.
- Phòng hành chính: Chịu trách nhiệm các việc hành chính và tuyển dụng lao động, phụ trách về các hoạt động văn hóa văn nghệ cho công ty.
 
Các bài viết liên quan